Menneskerettigheder

Bogbrænding i Nazityskland

Bogbrænding i Nazityskland

FN's og den europæiske erklæring om menneskerettighederne.

Hvad er det der foregår rundt omkring os, uden at vi protesterer? Ser man ikke, at vi i Nordamerika og Vest- og Centraleuropa er i færd med at afskaffe nogle af de mest fundamentale rettigheder, vi hidtil har taget for givet. Det handler om ytringsfriheden, diskrimination og forfølgelse af mindretal af de der har en anden mening end et flertal. Flertallet de  "venstreliberale" (eller rettere de illiberale) med en klassebasis i det urbane småborgerskab - fascismens klassebasis - mener at have patent på sandheden.

Hvordan kan en højtstående repræsentant for EU slippe afsted med at retfærdiggøre censur med den begrundelse, at han og det magtapparat, han repræsenterer ved, hvad der sand, og hvad der er falsk information? Og selvom information er behæftet med usikkerhed og kan være falsk propaganda, er der ingen propaganda Vestlig eller russisk, der er mere sand end den anden propaganda. Og propaganda er naturligvis en uomtvistelig del af ytringsfriheden, for kun demokratisk debat og respekt for andre synspunkter en ens egne er acceptabelt i denne forbindelse. Man har ret til at ytre sin personlige mening uanset om man har uret eller fordrejer gennem propaganda!  

Den subtile fascisme ingen ser, sniger sig ind på os hver eneste dag, og vi lever bare videre som den tyske befolkning gjorde det før 2. verdenskrig med Jødeforfølgelser, diskrimination af mindretal, mord, og bogbrændinger, - i Ukraine er fascismen åbenlys, mens Ukraines vestlige allierede langsomt gennem sin identitetspolitik, og selvretfærdige småborgerlighed skaber en ”woke kultur”, hvor man kan ”aflyse” eller ignorere meninger, man ikke kan lide - og det helt åbenlyst. Vi brænder ikke bøger i dag, i stedet  lukker vi af for divergerende synspunkter på nettet. Russere betragtes og diskrimineres som jøder i det tredje riges tidlige år, og det hvad enten det er sportsfolk, kunstnere, musikere, forskere og andre af russisk herkomst, der er tale om. Vestlige medier taler i fuldt alvor om at dræbe russere, ukrainerne gør det med vestens velsignelse og selv Putin siger man offentligt bør snigmyrdes!

Alt sammen kommer det fra det jeg andetsteds har kaldt Apokalypsens fire ryttere, CIA og det nyligt oprettede amerikanske ”sandhedsministerium” officielt ”The Disinformation Governance Board” der giver en ubehagelige associationer til Goebbels propagandaministerium i det 3. rige.    

Uddrag af menneskerettigheds-deklarationen (Kilde Amnesty International)

Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed og af de lige og umistelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden,

da tilsidesættelse af og foragt for menneskerettighederne har ført til barbariske handlinger, der har oprørt menneskehedens samvittighed, og da skabelsen af en verden, hvor menneskene nyder tale- og trosfrihed og frihed for frygt og nød, er blevet forkyndt som folkenes højeste mål,

da det er af afgørende betydning, at menneskerettighederne beskyttes af loven, hvis ikke mennesket som en sidste udvej skal tvinges til at gøre oprør mod tyranni og undertrykkelse,

da det er af afgørende betydning at fremme udviklingen af venskabelige forhold mellem nationerne,

da De forenede Nationers folk i pagten på ny, har bekræftet deres tro på fundamentale menneskerettigheder, på menneskets værdighed og værd og på lige rettigheder for mænd og kvinder, og har besluttet at fremme sociale fremskridt og højne levevilkårene under større frihed,

da medlemsstaterne har forpligtet sig til i samarbejde med De forenede Nationer at arbejde for fremme af almindelig respekt for og overholdelse at menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder,

da en fælles forståelse af disse rettigheder og friheder er af den største betydning for den fulde virkeliggørelse af denne forpligtelse.

På vej mod Orwells 1984

Læser du forneden nedenstående artikler bør du spørge dig selv om vi i de vestlige samfund efterlever  basale principper forbundet med ytringsfrihed og diskrimination?

Artikel 2.

Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, for eksempel på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.

Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvad enten dette område er uafhængigt, under formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er begrænset.

Artikel 17.

Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællesskab med andre.

Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom.

Artikel 18.

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.

Artikel 19.

Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

Artikel 30.

Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder.

Danmarks Riges Grundlov

Grundlovens i §77: ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.”

Den Europæiske menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 10, stk. 1: ”Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser.”

Artikel 14: »Nydelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold.«

Seneste kommentarer

14.09 | 00:29

Af mit Hjerte: Tak.
-ingen reply er nødvendig.

06.11 | 16:56

Hej Jakob...godt at høre fra dig igen. Håber du har det godt. Mit nummer er +4550113533 eller vi kan tage et møde på skype. Min skypeadresse er gormwinther...hvad drejer det sig om

02.11 | 21:58

jeg har brug for din hjælp sikublock jakob knudsen 00299270905

20.02 | 15:54

I kløerne på mellemgaard vil jeg gerne snakke med dig om "what to do" Lischen Wirgowitsch, cand psych, tlf. 28357906

Del siden