Skole og kulturudvalget

Aalborg Kommune

                                                 Aalborg d. 13/10 2004

Vi beboerne i Tranumparken i Aalborg Øst vil på det kraftigste forlange, at forholdene omkring Den Østlige forenings værested i Tranumparken 18 bringes i orden, således at beboerne omkring værestedet igen næste sommer 2005 kan få den normale fred og ro, der hører hjemme i et almindeligt dansk villakvarter. Der har i kvarteret de sidste 20 år aldrig hersket så meget uro, som den, der er opstået, efter at ’Den Østlige Forening’ flyttede ind i Tranumparken 18. 

Værestedet har nu eksisteret siden januar 2004, og dette har fra starten været forbundet med støj, uro og utryghed blandt de af Tranumparkens beboere, der er mest berørt. I juni 2004 blev der første gang foretaget en politianmeldelse på grund af støjende børns adfærd på pladsen foran værestedet og i arealerne udenfor og omkring værestedet. Børnene er ofte ikke under det fornødne voksenopsyn, og denne lørdag aften var særlig slem, fordi de udover den almindelige støj kravlede rundt på taget af bygningen, uden at det var muligt at kalde dem til orden. Der er senere foretaget en skriftlig politianmeldelse til nærpolitiet i Aalborg Øst, som nu er gået ind i sagen, og har drøftet den med parterne. Udlejer af ejendommen Bill Nielsen, Linde Alle’ 2, 9000 Aalborg er orienteret om sagen af anmelderen, og det er blevet gjort gældende overfor ham, at han i henhold til lejeloven er forpligtet til at sørge for ro og orden. Bill Nielsen har ikke svaret på denne henvendelse, og der er intet der tyder på, at han har gjort noget konkret i sagen?

En af beboerne i Tranumparken har hele fire gange denne sommer forsøgt at få en dialog i gang med nogle af de få voksne, vi en gang imellem ser på værestedet. I starten imødegået med en tilsyneladende velvilje fra en af de voksne, senere dog med en åbenlys aggressivitet, der udmøntede sig i en bemærkning om, at hun bare var en forbandet racist. I et af tilfældene har de ældste drenge på værestedet sagt, ’at hvis I vil ha’ krig, skal I også få det’. Der er blevet kastet med sten og større grene ind mod terrassen på en nabogrund til værestedet, og det har denne sommer for naboerne i den umiddelbare nærhed af værestedet ikke været muligt at nyde en normal dejlig sommeraften i haven i fred og ro. De larmende og i nogle tilfælde aggressive unge drenge og teenagere er en kilde til utryghed blandt nogle af kvarterets beboere.

Vi er kommet i besiddelse af et referat af skole og kulturforvaltningens møde d. 2/3 2004 to måneder efter, at ’Den Østlige Forening’ allerede var rykket ind i lokalerne i Tranumparken 18. Vi må sige, at det undrer os meget stærkt at ’Den Østlige Forening’ allerede kunne rykke ind endnu før der var truffet beslutning om bevilget støtte til foreningens betaling af husleje. Bill Nielsen har senere telefonisk overfor en af beboerne oplyst, at han i disse to måneder ’havde lånt foreningen lokalerne’. Vi vil gerne vide hvad det er, der får Bill Nielsen til at tro, at Skole og Kulturforvaltningens bevilling allerede var sikker, da vi går ud fra  at Bill Nielsen ikke er en filantrop, der er velvilligt indstillet overfor Den østlige Forening’? Havde Bill Nielsen et forhåndstilsagn fra kommunen endnu inden der var truffet en politisk beslutning om støtte til foreningen andragende kr. 114.000 kr. årligt? Hvilke kontakter er der mellem kommunen og denne ejendomshandler? Foreningens egenbetaling andrager ekskl. forbrugsudgifter kr. 42.112, i alt modtager Bill Nielsen kr. 156.112 årligt – en delvis ganske pæn foræring fra Aalborg kommune til en privat ejendomshandler.

Bill Nielsen har til en af beboerne fortalt, at ’Den østlige Forenings’ ophold kun er midlertidigt, fordi han agtede at lade opføre en række nye boliger på grunden i Tranumparken 18. Hans anmodning til teknisk forvaltning er imidlertid senere blevet afslået, fordi han anmodede om tilladelse til at bygge i flere etager.  

Beboerne i Tranumparken har ikke på noget tidspunkt været inviteret til en nabo-orientering eller en høring om den beslutning, skole og kulturudvalget egenhændigt har truffet hen over hovedet på os. I sandhed en udemokratisk adfærd, når vi ved, at flere af partierne i udvalget angiveligt skulle repræsentere ideer om nærdemokrati, det nære samfund. selvforvaltning og borgerdeltagelse, og hvad man ellers kan ’diske op med’ i tiden omkring kommunalvalget. Beboerne skal hermed på det kraftigste protestere mod den anvendte fremgangsmåde i denne sag.

Flere beboere taler nu indbyrdes om at flytte, efter at have boet i Tranumparken imellem 10-20 år. Kan det virkeligt passe at vi skal drives ud af hus og hjem på grund af en uovervejet politisk beslutning. Skole- og kulturudvalget burde sætte sig ind i de erfaringer der er fra et af verdens mest multikulturelle samfund USA, hvor rent etniske kvarterer opstår af sig selv på grund af almindelige markedsmekanismer og faldende huspriser.

Vi noterer os følgende ved at læse referatet af skole- og kulturudvalgets møde d. 2. marts (blad nr. 6). Bevillingen er givet under den forudsætning, at 1) aktiviteterne for kvinder skal foregå i formiddagstimerne, 2) Børne- og ungeaktiviteterne skal foregå i eftermiddagstimerne og 3) aktiviteterne for mænd skal foregå i aftentimerne. Foreningen har 137 medlemmer på papiret, heraf er der kun 27 medlemmer over 25 år, resten er børn og unge.

Disse forudsætninger for bevillingen er konsekvent overtrådt uafbrudt denne sommer. Børn og unge aktiviteterne foregår i tidsrummet fra kl. 17 til mellem 20 og 21 hver aften, og der er også støjende aktiviteter i weekenderne enten ved at der kommer en voksen og lukker op, eller ved at de unge selv skaffer sig adgang til huset eller blot opholder sig på arealerne udenfor og på gaden. Vi ser aldrig kvinder om formiddagen og heller ikke mænd om aften. Nogle lørdage har pladsen foran bygningen været anvendt som en slags ’handelsplads’ og det er en enkelt gang set, at person var i færd med at skrue nogle nummerplader af en bil for at sætte dem over på en anden bil? Hertil kommer at en af beboerne denne sommer hørte en større detonation ovre fra området. Dette blev anmeldt til politiet af beboeren.

Der er anført en masse på papiret fornuftige grunde til, at indvandrerbørn skal have nogle specielle fordele som danske børn med tilsvarende sociale opvækstvilkår aldrig ville kunne få. At isolere disse børn fra danske jævnaldrende børn er ikke det vi forstår ved integration!. Der er aldrig danske børn på pladsen for huset i Tranumparken 18, der råbes kun på arabisk sprog. For at disse børn skulle kunne blive integrerede ville det for os at se betyde, at de efter skoletid burde kunne omgås danske børn i fritidsklubber, idrætsklubber og andre almindelige kulturelle tilbud?

Som skatteydere må vi protestere mod, at man bruger kommunale driftsmidler til at støtte disse indvandrergruppers forsøg på at modarbejde en integration i det danske samfund! Og vi vil ikke finde os i, at disse børn, åbenbart med de voksne ansvarliges velsignelse, skal have lov til at chikanere os og lade hånt om den kultur og livsform vi repræsenterer. Hvis vi som danske bosætter os i et andet land med en helt anden kultur i kortere og længere tid er det ikke anderledes for os – man må iagttage den fornødne respekt for fremmedkulturen og indordne sig dens normer og livsform.

Vi skal derfor anmode forvaltningen om, at få bragt de kaotiske forhold på værestedet i orden. Og hvis det virkeligt er skole og kulturforvaltningens alvorlige mening, at vi som skatteydere skal medvirke til at betale for at børn og unge skal være på et værested, hvor de ikke integreres, må vi anbefale en anden løsning. Vi vil foreslå, at støtten til foreningen enten ophører, eller at den flyttes til at sted, hvor de ikke forstyrrer den almindelige fred, ro og orden.

Vi afventer skole og kulturforvaltningens reaktion inden vi går til pressen og inden vi overvejer juridisk assistance. Hermed vedlægger vi en underskrevet liste fra beboerne i Tranumparken med en alvorlig ment protest og indtrængende appel.

Vi skal i øvrigt hermed anmode forvaltningen om aktindsigt i, hvad der ligger af sagsmateriale omkring bevillingen til ’Den Østlige Forening’, og hvad der i øvrigt vedrører ejendommen i Tranumparken 18.

 

Vedlagte bilag

Anmeldelse til politiet

Henvendelse til ejendomshandler Bill Nielsen

 

Bilag for denne henvendelse sendes til rådmand Niels Bell,

Aalborg nærpoliti og Ejendomshandler Bill Nielsen